Skip to content

NORVEGIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENIŲ TAROBOS ĮSTATAI

Norvegijos Lietuvių Bendruomenių Tarybos Steigiamojo susirinkimo metu priimti šie įstatai:

§ 1. Bendruomenės pavadinimas
Norvegijos Lietuvių Bendruomenių Taryba (sutrumpintai – NLB Taryba).

 § 2. Tikslai
Pagrindinis NLB Tarybos tikslas – Norvegijoje įsteigtų lietuvių bendruomenių reprezentacija Norvegijoje, Lietuvoje bei visame pasaulyje.

Kiti tikslai:
Bendruomenių vieningos pozicijos formavimas;
Bendruomenių interesų atstovavimas;
Informacinė sklaida;
Bendrų informacinių priemonių kūrimas, vystymas ir priežiūra.

§ 3. Juridinis vienetas
NLB Taryba yra Norvegijoje juridiškai įregistruota ne pelno siekianti organizacija, neturinti įstatinio kapitalo, veikianti pagal savo įstatus ir Norvegijos Karalystės įstatymus.

§ 4. Narystė
NLB Tarybos nariais gali tapti tik oficialiai Norvegijoje įsteigtos lietuvių bendruomenės, susimokėjusios metinį NLB Tarybos nario mokestį. Mokestis NLB Taryboje yra fiksuotas ir lygus 500 – NOK už bendruomenę.

§ 5. Tarybos sudėtis
NLB Taryba yra sudaryta iš Norvegijos lietuvių bendruomenių deleguotų atstovų. Kiekviena bendruomenė atstovu į Tarybą deleguoja vieną oficialų savo bendruomenės narį. Asmuo deleguojamas dvejiems metams.
NLB Taryba sprendžia visus uždavinius, susijusius su ‘§2.Tikslai’ išvardintais tikslais.

§ 6. NLB Tarybos narių užmokestis
Tarybos nariai negali priimti užmokesčio už savo veiklą NLB Tarybos veikloje.

§ 7. Balsavimo teisė
Kiekvienas NLB Tarybos narys turi tik vieną balsą ir savo balso negali įgalioti kitam asmeniui. Kai balsų skaičius yra lygus, Tarybos pirmininko (-ės) balsas yra lemiamas.

LITAUISK FORBUNDET I NORGE

ORG NR: 915727255

KONTONUMMER: 96881128591§ 8. NLB Tarybos pirmininkas (-ė)

Pirmininką/-ę atviru balsavimu balsų dauguma išrenka NLB Taryba. Jeigu yra daugiau nei vienas kandidatas, balsavimas vyksta slaptai, o balsus skaičiuoja išrinkta balsų skaičiavimo komisija.

Pirmininkas (-ė) renkamas (-a) dvejiems metams ir ne ilgiau nei vienai kadencijai. NLB Tarybos pirmininkavimui taikomas rotacijos principas, t.y. kas antrus metus pirmininkauja vis kitos lietuvių bendruomenės išrinktas atstovas.

§ 9. NLB Tarybos metinis susirinkimas
NLB Tarybos metinis susirinkimas vyksta antrąjį kiekvienų metų ketvirtį. Metinį susirinkimą sušaukia Tarybos sekretorius (-ė) arba pirmininkas (-ė). NLB Taryba susirenka fiziškai arba virtualiai.

§ 10. Susirinkimo pirmininkas (-ė)
Susirinkimą veda išrinktas (-a) susirinkimo pirmininkas (-ė).

§ 11. Balsavimo eiga metiniame susirinkime
Visi sprendimai priimami atviru balsavimu balsų dauguma ir balsuojant nemažiau dviems trečdaliams Tarybos narių.

§ 12. Kas antrus metus Metiniame susirinkime privaloma patvirtinti:
Kitos kadencijos NLB Tarybos sudėtį.
Kitos kadencijos NLB Tarybos narių funkcijas.
Kitai kadencijai išrinktą NLB Tarybos pirmininką (-ę).
Kitai kadencijai išrinktą revizorių, kuris privalo nebūti NLB Tarybos narys.

§ 13. Neeiliniai susirinkimai
Tarybos nariai gali sukviesti Tarybą neeiliniam susirinkimui svarbiems klausimams spręsti.

§ 14. Susirinkimo protokolas
Visi Tarybos susirinkimai privalo būti protokoluojami. Protokolą patvirtina susirinkime dalyvavę Tarybos nariai.

§ 15. Kalba
NLB Tarybos kalba – lietuvių ir norvegų.

§ 16. Įstatų keitimas
Keisti šiuos įstatus gali tik NLB Taryba ir tik metinio arba neeilinio susirinkimo metu.

§ 17. Veiklos nutraukimas
NLB Tarybos veikla nutraukiama tuomet, kai Norvegijoje nebelieka oficialių lietuvių bendruomenių.